Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onder de hierna genoemde begrippen de betekenis verstaan die erachter is omschreven:

1. De Bedrijver: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bedrijver B.V., gevestigd te Barneveld;

2. Programma’s: door De Bedrijver te organiseren open cursussen, seminars, trainingen, leergangen, colleges, conferenties, workshops e.d. Zogenaamde in-companytrainingen vallen niet onder deze definitie;

3. Deelnemer: een natuurlijk persoon die op grond van een met De Bedrijver gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een programma; opdrachtgever: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met De Bedrijver is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een programma;

4. Brochure: een door De Bedrijver ten behoeve van een bepaald programma uitgegeven brochure waarin specifieke informatie is opgenomen dit programma betreffende;

5. Annulering: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij opdrachtgever, hetzij De Bedrijver;

6. Verschuiving: de eenmalige mogelijkheid het programma te volgen op een ander tijdstip dan waarvoor de opdrachtgever de deelnemer heeft ingeschreven.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Bedrijver, haar relatie met de deelnemer, alle tussen haar en haar opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan, een en ander voorzover dat betrekking heeft op programma’s.

2. Toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid van deze door De Bedrijver hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch is aanvaard.

3. Mocht De Bedrijver genoodzaakt zijn, naar redelijkheid , bij de uitvoering van de overeenkomst gedeelten van deze uitvoering bij een derde onder te brengen dan zal De Bedrijver geacht worden hiervoor de toestemming te hebben van de opdrachtgever en zal De Bedrijver jegens de opdrachtgever gerechtigd zijn een beroep te doen op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van De Bedrijver zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevat dan wel het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte hetzij schriftelijke, hetzij elektronische offerte aan opdrachtgever is kenbaar gemaakt.

2. Inschrijving voor een programma kan slechts geschieden door toezending van een daartoe bestemd inschrijfformulier, welke volledig ingevuld en ondertekend aan De Bedrijver per

gewone post of fax dient te worden verzonden, dan wel door aanmelding via de Internetsite van De Bedrijver of een zelfstandige mail los van het inschrijfformulier.

Artikel 4 Overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen De Bedrijver en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat de inschrijving bedoeld in artikel 3 lid 2 door De Bedrijver is geaccepteerd en dit hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch, door De Bedrijver aan opdrachtgever is bevestigd.

2. De op het moment van totstandkoming geldende brochure wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst tussen De Bedrijver en opdrachtgever.

3. In het voorkomende geval dat hetgeen in de overeenkomst is bepaald, in strijd is met de onderhavige voorwaarden, zal het in de overeenkomst bepaalde prevaleren.

Artikel 5 Prijs

1. De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de onderliggende aanbieding, welke doorgaans zijn opgenomen in de brochure en gelden exclusief omzetbelasting.

2. Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen De Bedrijver en opdrachtgever, omstandigheden, ter zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is De Bedrijver gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door opdrachtgever. Onder kostprijsfactoren zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: koerswijzigingen, belastingen, heffingen of andere lasten van overheidswege.

Artikel 6 Deelnemersaantal

1. Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door De Bedrijver gestelde minimum aantal ligt, is De Bedrijver gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan opdrachtgever de mogelijkheid worden geboden de deelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke waarvan het factuurbedrag aan opdrachtgever zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als ingeval opdrachtgever inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.

2. Dit artikel is alleen van toepassing indien de cursist de datum van deelname nog niet heeft verschoven.

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst

1. De Bedrijver zal met de opdrachtgever gesloten de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, doch behoudt zich het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in het programma aan te brengen.

2. Voor aanvang van het programma zal De Bedrijver zorgdragen voor toezending van aanvullende informatie aangaande het programma.

Artikel 8 Betaling

1. Tegelijk met de bevestiging als in artikel 4 lid 1 bedoeld wordt opdrachtgever een factuur toegezonden ter zake van de overeengekomen prijs.

2. Opdrachtgever verplicht zich alle facturen die deze van De Bedrijver ontvangt, binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, doch in ieder geval voor aanvang van het programma.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen diens (betalings)verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval De Bedrijver omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

4. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, door middel van een giro- of bankoverboeking.

5. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn van 30 dagen, doch in ieder geval voor aanvang van het programma is opdrachtgever, zonder dat een daartoe strekkende ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling, over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente die geldt voor handelsovereenkomsten.

6. Tevens is opdrachtgever vanaf vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, te vermeerderen met de tot aan de dagvaarding vervallen rente, een en ander tenzij de De Bedrijver gemotiveerd stelt en zonodig bewijst dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan het forfaitaire bedrag als hiervoor bedoeld en deze redelijk zijn.

7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 Annulering

1. Annulering door opdrachtgever is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van het programma, mits dit in de brochure of de website is vermeld. Annulering dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Voor de bepaling of de annulering tijdig is gedaan, is de datum poststempel doorslaggevend. De Bedrijver bevestigt aan opdrachtgever of de annulering op grond van dit artikel al dan niet deugdelijk is.

2. Bij deugdelijke annulering als in het voorgaande lid bedoeld is opdrachtgever een vergoeding aan De Bedrijver verschuldigd ten bedrage van € 100 (excl. btw). Bij ondeugdelijke annulering, is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd, tenzij sprake is van verschuiving, als geregeld in artikel 10.

3. Onder aanvang van het programma als in lid 1 genoemd, wordt bedoeld de in eerste instantie overeengekomen datum van aanvang van het programma, voordat eventuele verschuiving van het programma heeft plaatsgevonden.

4. In geval De Bedrijver op grond van een deugdelijke annulering door opdrachtgever enige betaling aan opdrachtgever dient te restitueren, is zij gerechtigd deze betalingsverplichtingen te verrekenen met betalingsverplichtingen die opdrachtgever jegens De Bedrijver heeft.

Artikel 10 Verschuiving en inhalen

1. Ingeval dit in de brochure of de website is vermeld is verschuiving mogelijk, mits hetzelfde programma binnen een periode van een jaar na aanvang van het programma wederom wordt aangeboden, en onder voorbehoud dat het programma nog niet is volgeboekt. Verschuiving is eenmalig mogelijk. De Bedrijver bevestigt aan opdrachtgever of de verschuiving op grond van dit artikel al dan niet mogelijk is.

2. Ingeval opdrachtgever of de deelnemer van de verschuivingsmogelijkheid bedoeld in lid 1 gebruik wenst te maken, dient opdrachtgever uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van het programma hiertoe een hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch verzoek bij De Bedrijver te hebben ingediend. Inzake de verschuiving is opdrachtgever aan De Bedrijver een vergoeding verschuldigd ten bedrage van € 100 (excl. btw).

3. Indien het verzoek tot verschuiving De Bedrijver binnen drie werkdagen voor aanvang van het programma, dan wel na aanvang van het programma bereikt, is opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd en kan opdrachtgever alsnog van de verschuivingsmogelijkheid bedoeld in lid 1 gebruik maken tegen betaling van 25% van het factuurbedrag.

4. Na verschuiving is annulering door opdrachtgever niet meer mogelijk.

Artikel 11 Vervanging

1. De deelnemer kan zich, dan wel de opdrachtgever kan de deelnemer, voor de deelname aan het (gehele) programma laten vervangen, indien geen specifieke toelatingseisen aan het programma zijn gesteld en mits De Bedrijver hiervan uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van het programma schriftelijk in kennis is gesteld, onder vermelding van de personalia van de vervangende deelnemer.

Artikel 12 Overmacht

1. De Bedrijver behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht programma’s te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.

2. Ingeval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, zal de overeenkomst worden ontbonden en zal door De Bedrijver met inachtneming van lid 4 en 5 van dit artikel het factuurbedrag worden gerestitueerd, tenzij deze annulering plaatsvindt nadat het programma op verzoek van opdrachtgever is verschoven, in welk geval geen restitutie plaatsvindt.

3. Van overmacht zal in ieder geval sprake zijn indien deze te wijten is aan het onverhoopt niet beschikbaar zijn van één of meer docenten of van de gereserveerde locatie.

4. De Bedrijver is gerechtigd betaling te vorderen van de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende.

5. Bij annulering op grond van dit artikel is De Bedrijver nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel voor opdrachtgever hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 13 Wanprestatie en ontbinding

1. In geval dat opdrachtgever te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heeft De Bedrijver, het recht opdrachtgever en de deelnemer de toegang tot het programma te ontzeggen, alsmede de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak.

2. Jegens opdrachtgever is De Bedrijver, rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 14 Reclame/Garantie

1. Klachten over het programma dienen door opdrachtgever binnen 10 werkdagen nadat de klacht veroorzakende omstandigheid zich voordoet, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na afloop van het programma, middels aangetekend schrijven te worden gemeld aan De Bedrijver, waarbij opdrachtgever haar klacht zo gedetailleerd mogelijk dient te omschrijven. Voor de bepaling of de klacht tijdig is gedaan, is de datum poststempel doorslaggevend.

2. Klachten welke De Bedrijver meer dan 10 werkdagen nadat het programma is afgerond, bereiken zullen door haar niet meer in behandeling worden genomen en hebben verval voor opdrachtgever van iedere aanspraak tot gevolg.

3. Indien de klacht naar oordeel van De Bedrijver gegrond is, biedt De Bedrijver opdrachtgever de mogelijkheid om de deelnemer kosteloos aan een alternatief programma deel te laten nemen, mits opdrachtgever de deelnemer, binnen 30 dagen nadat haar deze mogelijkheid is geboden, voor een alternatief programma heeft ingeschreven.

4. Van de mogelijkheid een alternatief programma te volgen kan alleen gebruik worden gemaakt indien het alternatieve programma binnen een jaar nadat deze mogelijkheid door De Bedrijver is geboden aanvangt en op voorwaarde dat het alternatieve programma nog niet is volgeboekt.

5. Terzake van een alternatief programma bestaat geen mogelijkheid voor opdrachtgever tot annulering, verschuiving dan wel vervanging van de deelnemer.

6. Ingeval de prijs van het alternatieve programma hoger is dan de gefactureerde prijs van het reeds gevolgde en gereclameerde programma, zal De Bedrijver terzake van de meerkosten opdrachtgever een factuur toezenden. Ingeval de prijs van het alternatieve programma lager is dan de gefactureerde prijs van het reeds gevolgde en gereclameerde programma, zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

1. De organisatie en uitvoering van de programma’s, waaronder begrepen het opstellen van het cursusmateriaal, geschieden naar beste vermogen van De Bedrijver. De Bedrijver kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het cursusmateriaal of tijdens het programma verkondigd en aanvaardt uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

2. Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer en opdrachtgever, en De Bedrijver aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor tijdens het programma

ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer.

3. Het handelen door opdrachtgever dan wel de deelnemer naar aanleiding van de (inhoud van) het programma alsmede het cursusmateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever en de deelnemer. De Bedrijver is jegens de opdrachtgever en de deelnemer, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het programma dan wel het cursusmateriaal.

4. Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van De Bedrijver dienen/dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van De Bedrijver in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijs.

5. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van De Bedrijver berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 16 Geheimhouding

1. De door De Bedrijver aan de deelnemer dan wel opdrachtgever verstrekte deelnemerslijsten zijn uitsluitend bestemd voor kennisname door de deelnemer en opdrachtgever. De deelnemer en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van (de inhoud van) deze deelnemerslijsten en het is hen dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan (de inhoud van) de deelnemerslijsten voor commerciële doeleinden aan te wenden.

2. Het zal De Bedrijver zijn toegestaan de naam van opdrachtgever te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

1. De auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle door De Bedrijver verstrekte documentatie en materialen (inclusief software) zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van De Bedrijver (een deel van) voornoemde documentatie en materialen te verveelvoudigen, openbaar te maken dan wel te bewerken.

2. Voorts is het zonder voorafgaande toestemming van De Bedrijver niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een programma of een gedeelte daarvan.

Artikel 18 Geschillen

1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting Nederlands Recht van toepassing.

2. De bevoegde rechter te Arnhem is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, op welke deze voorwaarden van toepassing zijn.